Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definitie
1. Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon welke met de Telefoonboer een overeenkomst heeft gesloten of aan wie de Telefoonboer een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
2. Dag: kalenderdag;
3. Jaar: kalenderjaar;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
6. Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
8. Website: *.detelefoonboer.nl
9. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk is bevestigd, met betrekking tot de diensten van De telefoonboer.
10. Schriftelijk: papieren geschriften en communicatie per e-mail
11. Diensten: alle werkzaamheden, producten en/of diensten die de Telefoonboer aan Afnemer zal leveren krachtens een Overeenkomst.
12. Webshop: alle producten welke verkocht worden en aangeschaft kunnen worden op https://detelefoonboer.nl/winkel

Artikel 2 – Toepassing
1. Op een met de Telefoonboer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten of gebruikers die één of meerdere diensten of producten afnemen bij de Telefoonboer.
3. Enkel door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden kan er een product of dienst worden afgenomen bij de Telefoonboer.

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer
de Telefoonboer handelend onder de naam/namen: de Telefoonboer, Telefoonreparatie Elburg
de Telefoonboer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-Nummer: 59136545
Vestigings- & bezoekadres:
Beekstraat 21
8081EA Elburg

Telefoonnummer: 0525-847182 (lokaal tarief)
Email: contact@detelefoonboer.nl
KvK: 59136545
BTW: NL002077576B94

Artikel 4 – Prijzen
1. Alle door de Telefoonboer vermelde prijzen en tarieven is aangegeven in euro’s (€), tenzij anders vermeld
2. Alle door de Telefoonboer vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders overeengekomen en/of vermeld.
3. Alle door de Telefoonboer vermelde producten en/of diensten worden geleverd tegen de prijzen en tarieven die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van de Telefoonboer.
4. de Telefoonboer is gemachtigd om de prijzen van zijn producten en/of diensten te allen tijde aan te passen.
5. Alle door de Telefoonboer vermelde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen schadevergoeding en/of aansprakelijkheid in welke wijze dan ook aanvaard.
6. Alle door de Telefoonboer vermelde aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen of nabestellingen.

Artikel 5 – Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, illustraties, teksten, video(fragmenten) op de website van de Telefoonboer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
2. Op alle afbeeldingen, illustraties, teksten, video(fragmenten) is auteursrecht van toepassing.

Artikel 6 – Offertes en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van de Telefoonboer zijn vrijblijvend
2. Alle offertes opgesteld door de Telefoonboer zijn vrijblijvend en onverbindend tenzij schriftelijk anders vermeld.
3. Alle offertes opgesteld door de Telefoonboer zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 7 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
4. Overeenkomsten komen pas tot stand wanneer de Telefoonboer een bestelling en/of opdracht heeft aangenomen, de afnemer zich in staat is om volgens de wet te mogen handelen, achttien (18) jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben van ouders/verzorgers.
5. de Telefoonboer behoudt zich het recht om zonder opgave van één of meerdere redenen bestellingen en/of opdrachten niet te accepteren of deze uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
6. Alle door de Telefoonboer vermelde prijzen en tarieven op de website of advertenties kan niet worden beschouwd als offerte.
7. de Telefoonboer garandeert dat de geleverde producten en/of diensten overeenkomt met de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 7 – Betaling
1. De afnemer dient het factuur bedrag vooraf te voldoen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of vermeld.
2. De afnemer dient de betaling van de door de Telefoonboer geleverde producten en/of diensten te geschieden binnen zeven (7) dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of vermeld.
3. de Telefoonboer is gemachtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van deurwaarders, advocaten, interne kosten, etc.
4. de Telefoonboer is gemachtigd bij niet tijdige betaling overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5. Indien de afnemer de betaling van de door de Telefoonboer geleverde producten en/of diensten niet voldoet binnen genoemde periode kunnen er ter vervolg juridische stappen ondernomen worden.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
1. De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. de Telefoonboer mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De afnemer dient het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt en in originele verpakking te retourneren.
3. Indien de verpakking beschadigd is of niet in originele staat kan dit waardevermindering met zich meebrengen of zelfs resulteren in een afkeuring van retournering.
4. Indien de garantiezegels verbroken is of niet in originele staat  kan dit waardevermindering met zich meebrengen of zelfs resulteren in een afkeuring van retournering.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
de Telefoonboer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:
1. Producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Telefoonboer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
4. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
5. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en/of de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest
6. De levering van product codes en/of software waarvan de verzegeling na levering is verbroken en/of gebruikt is op systemen.
7. Producten waar het type- garantie- of identificatienummers of tekens zijn verwijderd of gewijzigd.
8. Diensten op basis van de specificaties van de afnemer (maatwerk).
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken,
Let op: al onze licentiecodes zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Meer informatie hierover vermeld in het Burgerlijk Wetboek – Artikel 230p.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. U vrijwaart de Telefoonboer voor claims van derden die verband houden met uw gebruik van producten en/of licenties van de Telefoonboer en/of derden.
2. De aansprakelijkheid van de Telefoonboer blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering of reparatie.
3. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor de Telefoonboer in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal de Telefoonboer niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van of nalatigheid aan de zijde van de Telefoonboer
4. de Telefoonboer is in geen elk geval aansprakelijk indien er sprake is van overmacht
5. de Telefoonboer is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor gedeactiveerde licenties veroorzaakt door de afnemer
6. de Telefoonboer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel.
7. de Telefoonboer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de afnemer

Artikel 11 – Winacties
1. de Telefoonboer is gemachtigd een actie te annuleren zonder opgaaf van reden.
2. de Telefoonboer is gemachtigd deelnemers uit te sluiten van acties.
3. de Telefoonboer is gemachtigd eisen te stellen om producten en/of diensten te winnen.

Artikel 12 – Overmacht
1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van de enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog((s)gevaar), rellen, werkstakingen, ernstige ziekte, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen en binnenlandse onlusten.

Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan:
storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor de Telefoonboer beschikbaar is en waar de levering van de diensten van afhankelijk is;
storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen;
storingen in infrastructuur en/of diensten van de Telefoonboer die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DoS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen;
aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van de telecommunicatie en/of – elektriciteitsnetwerk van anderen waar De telefoonboer van afhankelijk is;
langdurige uitval van de elektriciteit; verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van anderen waar De telefoonboer van afhankelijk is;
onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins);
onderhoud van derde partijen;
onderhoud door De telefoonboer om de veiligheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van haar systemen te waarborgen.

Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen
het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat partijen elkaar iets
verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13 – Reparatie voorwaarden
1. de Telefoonboer is gemachtigd reparaties te weigeren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling. 
2. de Telefoonboer geeft op haar reparaties drie (3) maanden garantie op de werking van het onderdeel. 
3. de Telefoonboer is niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiend uit onjuist gebruik door de afnemer. Onder schade
 worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan:
– Valschade 
– Stootschade
– Waterschade
– Kortsluiting in het toestel veroorzaakt door de afnemer naar aanleiding van val-, stoot- of waterschade 
4. Indien de afnemer de geleverde producten gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires vervalt de garantie op zowel de reparatie als het onderdeel.
5. 
Indien de afnemer de geleverde producten niet volgens de gebruikelijke dan wel
in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
6. 
De garantietermijn van geleverde producten en/of diensten begint niet opnieuw na
reparatie en/of vervanging
7. 
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten
voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door de Telefoonboer opgegeven adres.
8. 
Indien de afnemer gebruik wilt maken van tweedehands en/of gebruikte producten
verleent de Telefoonboer ten aanzien van de door haar geleverde tweedehands en/of
gebruikte producten een garantie van drie (3) maanden tenzij anders
overeengekomen en/of vermeld.
9. de Telefoonboer
 is niet aansprakelijk voor bestandsverlies, de afnemer is zelf
verantwoordelijk voor het aanmaken, herstellen en/of downloaden van back-ups.
10. de Telefoonboer is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het verlies van de Touch-ID, Face-ID of Vingerafdruk functie van toestellen naar aanleiding van reparatie aan een ander onderdeel.
11. de Telefoonboer is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het scheuren en/of breken van een scherm naar aanleiding van reparatie aan een ander onderdeel indien het scherm al enige gebruikerssporen bevat of krom is naar aanleiding van onjuist gebruik van het toestel.
12. de Telefoonboer is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor schade voortvloeiend uit reparaties van een derde partij.
13. de Telefoonboer is gemachtigd reparaties vooraf of midden in het proces te weigeren of stop te zetten indien de verzegeling van de Telefoonboer (welke bij een voorafgaande reparatie is geplaatst) verbroken of beschadigd is. 
14. 
de Telefoonboer is gemachtigd reparaties vooraf of midden in het proces te weigeren of stop te zetten indien de waterschade stickers in een toestel rood of roze gekleurd zijn.
15. de Telefoonboer is niet verantwoordelijk voor schade door onoordeelkundig gebruik, onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting,
verkeerde netspanning en/of beschadiging door inwerking van vocht.
16. de Telefoonboer is gemachtigd gerepareerde/bestelde onderdelen, telefoons, laptops, computers of overige apparatuur welke door de afnemer niet binnen 90 dagen is opgehaald te vernietigen, verkopen, weggeven of te gebruiken als onderdelen. 


Artikel 14 – Garantie
1. de Telefoonboer verleent ten aanzien van de door haar geleverde producten op de webshop (detelefoonboer.nl/winkel) een
zogenaamde “carry-in” garantie van twee (2) jaar. Artikelen worden altijd eerst
uitgebreid getest en bij een defect worden de meeste artikelen gerepareerd en/of
omgeruild, mits deze nog leverbaar en/of voorradig zijn. Artikelen die niet voorradig
zijn of niet onder deze regeling vallen, gaan voor reparatie retour (RMA) naar onze
leverancier. Wij zijn afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier.
2. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
– Indien de afnemer de geleverde producten heeft verwaarloosd.
– Indien de geleverde producten niet meer zijn voorzien van het type- garantie- of identificatienummers of tekens.
– Indien de afnemer wijzigingen heeft aangebracht en/of heeft laten aanbrengen door derden.
– Indien de afnemer de geleverde producten gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
– Indien de afnemer de geleverde producten niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
– Indien de geleverde producten worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door de Telefoonboer geen defect geconstateerd kan worden.
– Bij onoordeelkundig gebruik, onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning en/of beschadiging door inwerking van vocht.
3. De garantietermijn van geleverde producten en/of diensten begint niet opnieuw na
reparatie en/of vervanging.
4. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten
voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door de Telefoonboer opgegeven adres

Artikel 15 – Algemene Voorwaarden
1. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te allen tijde aan te vragen bij De telefoonboer.
2. Deze algemene voorwaarden zijn altijd van kracht.
3. In geval van afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
4. De telefoonboer behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.
5. Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door De telefoonboer niet geaccepteerd.
6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

Extra voorwaarden betreffende screenprotectors en onderdelen: 
Op onderdelen van toestellen zit geen garantie, het repareren van een toestel is op eigen risico. Zodra de seal van een product verbroken is vervalt per direct de garantie. De telefoonboer is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit verkeerde montage of reparatie.
Wij raden het altijd aan om een online handleiding te gebruiken bij het repareren van toestellen, of langs te komen in de winkel aan de Beekstraat 21. 
Onderdelen en screenprotectors waar de verpakking van beschadigd of verbroken is kunnen niet retour worden genomen.

Chat openen
Hulp nodig? WhatsApp ons!
Hulp nodig? WhatsApp ons!
We staan voor je klaar.